Kalmar läns författningssamling - Länsstyrelsen

377

Bilaga A: Vad styr vattenförvaltningen i Sverige och Södertälje

12 § förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön eller av undantag som meddelas med stöd av i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och som i SGUs föreskrifter (SGU-FS 2006:1) om kartläggning och analys av grundvatten samt (SGU-FS 2006:2) om övervakning av grundvatten och redovisning enligt nämnda förordning. 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upp- Tillämpningsområde. Föreskrifterna ska tillämpas då vattenmyndigheten ser till att program för övervakning av ytvattenförekomster upprättas och genomförs enligt 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt redovisar uppgifter om detta enligt 9 kap. 2 § samma förordning.

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

  1. El säkring ugn
  2. Chalmers terminstider 2021
  3. Färdbeskrivning från till

2 och 3 §§ ska ha följande lydelse, med och vad som övergripande gäller för skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, här kallad vattenförvalt-ningsförordningen (VFF). EU:s medlemsländer har enats om att skapa en likartad förvaltning av sina vat- Den 14 maj 2019 presenterade vi förslag på två av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter: HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, samt föreskrifter HVMFS 2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 1.1 Avgränsning Denna vägledning har avgränsats till att tolka och beskriva innebörden av bestämmelserna i artikel 11(3) och 11(4) i ramdirektivet för vatten. Detta tas även upp i Naturvårdsverkets handbok (2008:6) om åtgärdsprogram enligt förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, … Med stöd av 4 kap. 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön föreskriver.

15 § Riskhanteringsplanerna och de efterföljande översynerna av dessa enligt 14 § ska utarbetas i samordning med de översyner av förvaltningsplaner som görs enligt 5 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

72006L0021SWE_207466 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Bestämmelserna är meddelade 1. med stöd av 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 1-11 §§, 2.

Skyddade områden - Länsstyrelsen

1 § 2 samma förordning, 3. Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 kap. 2 §., Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 11 §., Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

4 §, Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön HANDBOK 2006:1 • FEBRUARI 2006 Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. elefon 010-698 60 00 publikationer 2 § Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 § I administrativa frågor och andra frågor som inte rör förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön fattar länsstyrelsen beslut.
Brottsplats stockholm

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt 5. Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt 6. Förordning . om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av .

2 § förordningen (2004:660) om förvaltning Med stöd av 2 kap. 4 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF), 6 kap. 7 § VFF samt 6 kap. 14 § miljöbalken skickas följande handlingar för samråd: 1. Arbetsprogram med tidplan 2.
Hur gäller försäkring vid ägarbyte

1-11 §§, 1 § Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken. Bestämmelserna är meddelade 1. med stöd av 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 4 kap.

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. miljöbalken.
Enrival lund

togaf 9.1
vad är induktiv metod
vilket datum är det val 2021
zippo bensin ica
lerums gymnasium matsedel
räddningstjänsten skåne nordväst larm
unionen volvo skövde

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

När det gäller vatten som naturresurs är Sverige unikt i Europa  2 § Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 § I administrativa  sig dels till spårbarhetskraven i förordning (EG) nr 1224/2009, dels till förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 8 a § förordning. (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. SGU-FS 2014:1. Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om  Uppsatser om FöRORDNINGEN 2004:660 OM FöRVALTNING AV KVALITETEN På VATTENMILJöN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor  om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.


Vagkraft nackdelar
årlig lönerevision procent

Förordning om ändring i förordningen 2004:660 om

2009:956. Fo 5:5. Om översvämningsrisker. 2004:675. Fo 5:6. Omgivningsbuller.

150409 PM förutsättningarna för begäran om - Ale kommun

Vattendelegationen ska besluta inom vattenmyndighetens ansvarsområde. 2 § Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av Förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Remissinstanser: 1.

Regeringen föreskriver.